De privacy van onze klanten en website-bezoekers is zeer belangrijk voor ons. Wij realiseren ons ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor jou belangrijk is. Hier beneden geven we aan wat voor soorten informatie wij verzamelen en waar we deze informatie voor gebuiken.

Privacy verklaring Sara hairstyling en beauty

Sara hairstyling en beauty hecht veel waarde aan jouw privacy. We streven ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming. In deze privacy verklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Categorieen persoonsgegevens

In het kader van de geboden dinestverlening verwerken wij persoongegevens aan jou. Dat gebeurd ook wanneer je via onze website een afspraak wilt maken of het contactformulier invult. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij aanmelding duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e mail adres
 • gegevens betreffende jouw gezondheid
 • gegevens over de behandeling


Grondslag voor gegensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoongegevens van jouw verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening gegevensbescheming . Daarnaast kunnen we jouw persoongegevens verwerken voor een ander gerechtvaardig belang, zoals het informeren over actualiteit of wijzigingen in onze dienstverlening . Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor volgende doeleinden:

 • heet aanmeaken en bijhouden van jouw behandeldossier
 • het inplannen van een afspraak
 • het uitvoeren van een behandeling
 • het bijhouden door jou aangegeven voorkeuren
 • het verbeteren van onze diensteverlening
 • het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten


Verstrekking van jouw persoongegevens aan derden

Derden waarmee wij samenwerken en die toegeng hebben tot onze persoongegevens hebben een verwerkovereenkomst getekend om aan te tonen dat zij volgens de wet werkzaam zijn.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


 • monitoring van de resultaten van de behandelingen
 • beheer van klant- en personeelgegevens en relaties
 • het verzorgen van de financiele administratie en salarisadministratie
 • het verzorgen van de digitale omgeving


Wij geven nooit persoongegevens door aan derde partijen waarme we geen verwerksovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij personsgegevens delen met derden indien je ons schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijnen

voor het behandeldossier hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet van Geneeskundige overeenkomst, gerekend vanaf het moment dat de behandeling is beeeindigd. Na afloop van deze termijnen worden de gegevens vernietigd. Overige gegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingmaatregelen

 • alle personen die namens Sara hairstyling en beauty van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoongegevens. binne de organisatie is een privacy beleid opgesteld en geimpelementeerd

Jouw rechten

Wanneer je persoongegevens aan ons hebt verrstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, correctie en het wissen van jouw gegevens. Ook kan je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of andere parij over te dragen of om de gegevens verwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Wij kunnen je vragen om je te legitiemeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altidj recht deze toestemming in te trekken. Je kunt jouw verzoek bij ons kenbaar maken door contact met ons op te nemen via onze contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoongegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoosgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen via contactgegevens. indien we er samen niet uitkomen, heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van pricaybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan comtact met ons op.